SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA »MEN SE JADRA«

Splošni pogoji in navodila so sestavni del naših aranžmajev in veljajo kot priloga v propagandnih materialih in cenikih. Potnik in/ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki (v nadaljevanju zastopnik) v primeru, da potnik ni polnoleten, so ob podpisu pogodbe seznanjeni s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglašajo!

PRIJAVE

Prijave za potovanje sprejema podjetje Mediatis d.o.o. in vse pooblaščene agencije v smislu pogojev navedenih v programu. Ob prijavi Mediatis d.o.o. in potnik/zastopnik sklene pogodbo (prijavnico) z opombo: "Seznanjen sem s programom in splošnimi pogoji in jih v celoti sprejemam. Na ta način postane vse kar je navedeno v teh pogojih, pravna obveznost tako za potnika/zastopnika, kot tudi za organizatorja. Potnik/zastopnik izpolni prijavni dokument, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turistično izobraževalnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. V primeru prijave po telefonu ali internetu se šteje, da je potnik/zastopnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko ali po internetu naročil turistično izobraževalni aranžma. Ob prijavi mora potnik navesti vse podatke in predložiti vse dokumente, ki jih zahteva program »Men se jadra« in vplačati prijavnino v višini 30% od celotnega aranžmaja. Če je udeleženca potovanja prijavila pravna oseba, je to lahko tudi naročilnica, telegram, telefax, e-mail, vendar mora biti slednji potrjen z naše strani. V primeru vaše potrditve se vam vplačan znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo kot strošek izvedbe rezervacije. Če potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača aranžmaja v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma. Organizator ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s točko ODPOVED POTOVANJA.

PLAČILO

Ob prijavi potnik plača 30% cene aranžmaja kot prijavnino, razliko do polne cene pa je treba plačati najkasneje 14 dni pred odhodom.

CENE

Cena aranžmaja je določena in objavljena v programu oziroma ceniku in je izračunana na dan objave. Cene so izražene v EUR. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik/zastopnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini neposredno tuji osebi na način, ki je zapisan v programu. V tem primeru potnik/zastopnik uveljavlja svoje zahtevke neposredno pri tuji osebi. Agencija si pridržuje pravico do spremembe cene potovanja v primeru, če nastanejo spremembe v medvalutnih razmerjih, spremembe cen prevozov ali ob manjšem številu potnikov, kot je to navedeno pri vsakem programu. O zvišanju cene lahko agencija obvesti potnika/zastopnika pisno ali ustno. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene aranžmaja do 10%. V kolikor pa podražitev preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo potrebno plačati odškodnino. Prav tako si pridržujemo pravico do popravka cen in informacij objavljenih v ceniku, ki bi nastale zaradi tiskarskih napak.

STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceno aranžmaja vštete prevozne storitve do plovila, vse storitve v zvezi z najemom plovila, namestitev na plovilu in prehrambeni stroški, Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini ter organizacija potovanja. Prevozne storitve na plovilu in gostinske storitve so del izobraževalnega programa. Če ni v programu drugače določeno veljajo cene posameznega aranžmaja za osebo za nastanitev v dvoposteljni kabini. Izbor plovila je v večini primerov stvar dogovora potnikov, le v primeru visoke sezone to ni mogoče zaradi predčasnih rezervacij plovil. Plovila nudijo osnovni bivalni turistični standard z omejitvami zaradi velikosti rezervoarjev, kapacitete akumulatorjev… Prehrana je pod nadzorom notranjega strokovnjaka. Standardi turističnih ponudb med vsakodnevnimi cilji so različni in neprimerljivi. Prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik/zastopnik dobil na prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so o posameznih plovilih napisane na spletnih straneh, saj so tudi te informacije pogosto le ocene.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA

Če potnik ali pravna oseba odpove potovanje, kar potrdi pisno na mestu prijave, si agencija pridržuje pravico do povračila zaradi odpovedi v znesku:

  • - do 30 dni pred odhodom 7% cene aranžmaja (administrativni stroški)
  • - 29 do 22 dni pred odhodom 20% cene aranžmaja
  • - 21 do 15 dni pred odhodom 30% cene aranžmaja
  • - 14 do 10 dni pred odhodom 50% cene aranžmaja
  • - 9 do 1 dan pred odhodom 80% cene aranžmaja
  • - od 24 ur pred odhodom in po odhodu 100% cene aranžmaja

ODSTOPNINA - RIZIKO ODPOVEDI

Potnik/zastopnik lahko v agenciji vplača odstopnino le ob rezervaciji aranžmaja, ki velja v primeru bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec) ali pa zaradi vpoklica na orožne vaje. Višina odstopnine se določa letno in znaša 5% cene aranžmaja. Odpoved potovanja mora potnik/zastopnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, oziroma najkasneje 24 ur od nastopa vzroka odpovedi. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanja zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti zdravniško spričevalo oz. potrdilo, ki mora vsebovati naslednje podatke:

  • - datum poslabšanja zdravstvenega stanja,
  • - kratko anamnezo bolezni, ki je zavarovancu onemogočila potovanje,
  • - vrsto terapije,
  • - podatek, da bolniška odsotnost sovpada z začetkom poslabšanja zdravstvenega stanja.

Ne glede na plačano odstopnino ima organizator, v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov in stroškov rezervacije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 24 ur pred odhodom (obvezno pa v okviru rednega delovnega časa agencije) pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator je dolžan nuditi storitve predvidene v programu in skrbeti za pravice in interese potnika, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. To velja za lastne storitve, kot tudi za posredovanje storitev tretjih oseb (plovila, ogledi, prevozi). Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali ne realizacije storitev zaradi višje sile (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti) ali zamud prevoznih sredstev, za katere je v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami odgovoren prevoznik.

ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potovanje lahko organizator odpove v primeru nezadostnega števila prijav (min. število prijav je navedeno pri vsakem projektu posebej in je potnik/zastopnik seznanjen z njim pisno ali na sestanku) , administrativnih ukrepov ali višje sile. Agencija o tem potnika/zastopnika obvesti najkasneje 5 dni pred odhodom. V navedenih primerih organizator ne plača nobenih odškodninskih zahtevkov, ima pa pravico program spremeniti, če to določajo okoliščine tehnične narave. Agencija ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile, ki bi nastopila med potekom programa. V tem primeru lahko agencija zagotovi storitve v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi. Prav tako lahko agencija brez predhodne objave spremeni zaporedje ogledov in dni potovanja, vendar samo časovno, vsebinsko ostajajo programi nespremenjeni. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih potnikov nadomestimo dva mentorja z enim o čemer potnike/zastopnika obvestimo pred odhodom. V primeru agencijske odpovedi potovanja potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi tudi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo enake ali višje kategorije ter na lastne stroške. Prav tako agencija ni odgovorna za spremembe letalskega voznega reda (tako v rednem kot v charterskem prometu), kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom. Pridržujemo si pravico do spremembe letalskega ali ladijskega prevoznika in domicilnega letališča ali pristanišča, morebitne zamude ali ostale spremembe prevoznikov pa so izključno v pristojnosti letalskih in ladijskih prevoznikov. V primeru, da je potrebno leteti iz sosednjih letališč (Zagreb, Celovec, Trst, Gradec) bo organiziran prevoz iz Ljubljane na stroške organizatorja, v kolikor že v osnovnem programu ni drugače navedeno.

INFORMACIJE

Ustne ali pisne informacije, ki jih potnik dobi na prodajnem mestu, ne obvezujejo organizatorja bolj, kot navedbe v ponudbi ali programu potovanja.

REKLAMACIJE

Če pride do nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, potnik/zastopnik lahko zahteva sorazmerno odškodnino, s pismeno pritožbo po naslednjem postopku: - potnik mora na kraju samem reklamirati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja ali na poti, ki je kasneje tudi dokazno gradivo o pravočasni reklamaciji že na samem potovanju. - če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti, potnik/zastopnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo; - najkasneje v 8 (osmih) dneh po zaključenem aranžmaju mora predati svojo pisno pritožbo na prodajnem mestu, kjer se je prijavil, ter priložiti pisno potrdilo s podpisom predstavnika in morebitne račune za dodatne stroške; - organizator je dolžan izdati pisno odločbo k navedeni pritožbi v 30 dneh po njenem sprejemu oziroma, če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov, v roku, potrebnem za njihovo pridobitev; - dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom. Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek cene aranžmaja. S tem se izključuje pravica kupca do nadomestila idealne škode.

POTNE LISTINE

Potni listi in vize ter ostali dokumenti, potrebni za potovanje, so skrb vsakega potnika in zato organizator odklanja vsako odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov potovanje prekiniti ali sploh ne more potovati. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil.

DEVIZNI IN CARINSKI PREDPISI

Potnik, ki potuje v tujino, je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise. Če mu je zaradi prekrška prepovedano nadaljevanje potovanja, gredo vsi stroški v potnikovo breme.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Potnik, ki potuje v deželo, za katero Svetovna zdravstvena organizacija predpisuje cepljenje, se mora cepiti in dobiti ustrezen dokument. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi Zavoda za zdravstveno varstvo, ki je na območju, kjer je potnik redno zdravstveno zavarovan. V državah brez konvencije o zdravstveni zaščiti, nosi potnik stroške zdravljenja sam.

PRTLJAGA

Brezplačen je prevoz prtljage do teže, ki jo določa prevoznik. Agencija ne prevzema odgovornosti za izgubo, krajo ali poškodbe na prtljagi. Svoje odškodninske zahtevke z ustreznimi dokumenti je potrebno dostaviti direktno prevozniku ali hotelirju, ki rešuje vašo reklamacijo.

SPORI

Za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 1. maj 2007