VELJAVNOST

Pogodba postane veljavna po prejemu celotnega plačila s strani stranke.

OBVEZA STRANKE/NAJEMNIKA PLOVILA:

vključujejo uporabo plovila. Gorivo ni vključeno v ceno najema. Plovilo bo predano najemniku s polnim tankom vode in polnim rezervoarjem za gorivo, čisto in suho, z motorjem v dobrem stanju. plovilo se mora vrniti v enakem stanju in z isto opremo po koncu najema.

TEKOČI STROŠKI

Po prevzemu plovila; gorivo, olje in vse druge potrebne stvari, kot so popravek škode ali okvare, ki lahko pridejo v času najema in katere niso posledica običajne obrabe, bo v breme najemnika plovila, pod pogojem, da je prej prejel v podpis soglasje najemodajalca za strokovno usposobljenost in sposobnost za popravilo. V primeru popravila poškodbe ali okvare, ki jasno izhajajo iz običajne obrabe, se lahko izvajajo pri pooblaščenem servisu charter družbe, vendar s predhodnim soglasjem predstavnikov najemodajalca. V tem primeru je najemnik dolžan zbrati vse račune v zvezi s popravilom, da lahko dobi vrnjena sredstva. Nobena druga nadomestila ne bodo priznana. 

OBVEZE UPORABNIKA NAJEMA

Za malomarnost in nepazljivost s strani najemnika plovila, za katerega charter družba odgovarja tretji osebi, bo moral najemnik plačati vse stroške materiala in/ali pravne stroške, ki bodo nastali iz tega dela ali nepazljivosti. Najemnik je odgovoren za plovilo v primeru zaplembe s strani uradnega organa zaradi njegove nepravilne in nezakonite uporabe v času najema.

ODPOVED NAJEMA

Če iz kateregakoli razloga najemnik ne more prevzeti plovila, lahko najde drugo osebo za sklenitev pogodbe na njihovo mesto. Če ne najde zamenjave, charter družba zadrži:

  • - 30% zneska najema v primeru odpovedi s strani uporabnika plovila, ko je rezervacija potrjena
  • - celotni znesek najema v primeru odpovedi s strani najemnika plovila, v roku enega meseca pred začetkom najema 
DOSTAVA IN VRAČILO PLOVILA

Check-in je od 17.00 ure in check-out do 09.00 ure. Najemodajalec je dolžan zagotoviti, da je plovilo v dobrem stanju. Če najemodajalec iz kakršnega koli razloga ne ravna v skladu s pogodbo in ne dobavi plovila ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju, lahko najemnik zahteva vračilo od najemodajalca za vsak dan, ki mu ladja ni bila na voljo. Pod pogojem, da ima charter družba pogoje, da lahko najemnik podaljša čas najema za enako časa, kot je bila zamuda dostavljenega plovila. Če najemodajalec ne more zagotoviti, da bo plovilo na dogovorjenem kraju 24 ur po izteku roka ali da na voljo podobne ali boljše kakovosti plovilo, lahko najemnik odstopi od pogodbe ali zahteva povračilo stroškov za toliko časa, kot plovilo ni bilo na voljo. Nobena druga terjatev za plačilo ne bo priznana. Najemnik mora pregledati plovilo in opremo po seznamu (kontrolni seznam). Vse pritožbe morajo biti narejene pred pričetkom jadranja. Vse pomanjkljivosti, poškodba ladje ali opreme neopažene med predajo, se pozneje ne morejo terjati kot povračilo denarja (npr. kot del plačane najemnine).

ZAVAROVANJE

Zavarovanje je odrejeno s pogoji predpisanimi s strani podjetja, s katero ima charter pogodbo. Zavarovanje ne krije škode, ki ni takoj prijavljena na zavarovalnico, po polici zavarovanja. V tem primeru je stranka osebno odgovorna za celotno škodo, ki je posledica neprijavljene ali prepozno prijavljene škode. Jadra niso zavarovana, zato je najemnik odgovoren za škodo, razen za škodo, nastalo zaradi običajne uporabe ali kot posledica zloma jambora. Poleg tega najemnik in posadka niso zavarovane. Priporočamo, da najemnik zavaruje vse osebne stvari in člane posadke.

SPLOŠNI PREDPISI

Najemnik se strinja in razume svoje obveznosti za plovbo v hrvaških teritorialnih vodah (pisna odobritev se mora izdati za izjeme), da ne bo odstopil v uporabo ali posodil plovila katerikoli drugi osebi, da ne sodelujejo pri kakršnikoli tekmi ali regati plovil, da ne bo uporabil plovila za komercialne namene, profesionalni ribolov, šolo jadranja itd, in da bo plul samo v varnih vremenskih razmerah in z dobro vidljivostjo. Najemnik plovila se obvezuje, da bo spoštoval carinska in ostala pravila in predpise, da ne bo prejemal plačil za prevoz blaga ali oseb, da ne sme jadrati v prepovedanih območjih, da vodi ladijski dnevnik z datumom in v dobrem stanju in ga pusti na krovu, da skrbno ravna z ladjo, zalogami in opremo in da ne sme biti vključeni v vleko drugega plovila ali plovil. V primeru nesreče oziroma drugih dogodkov, najemnik ustrezno evidentira potek teh dogodkov in prosi za pisno potrdilo od organa pristanišča, zdravnika ali drugega pooblaščenega uradnega uslužbenca. Najemnik prav tako nemudoma obvesti najemodajalca o tem dogodku.

V primeru izginotja plovila, nezmožnosti plovbe, začasne ustavitve ali prepoved nadaljnje plovbe s strani vladnih uslužbencev ali druge osebe, je najemnik dolžan takoj obvestiti pristojne pooblaščene osebe in charter agencijo. Škoda na trupu mora biti pregledana s strani inšpekcije na strošek najemnika. V primeru okvare na delu plovila zaradi neupoštevanja zgornjih pravil najemnik plovila osebno odgovarja charter agenciji in prevzema polno odgovornost za vse posledice in mora plačati za vsa popravila in poškodbe.

NAVODILA ZA NAVIGACIJO IN JADRANJE

Če vremenske razmere narekujejo, mora najemnik takoj zmanjšati površino jader in ne pustiti, da plovilo pluje ob močnejšem vetru od tistega, ki dopušča udobno jadranje brez pretiranega napora ali stresa za jambor in jadra. Najemnik se obvezuje, da ne bo jadral na področjih, ki niso zajeta na zemljevidih s katerimi razpolaga in po predhodnem temeljitem preučevanju karte tega področja in drugimi ustreznimi tiskanimi materiali na krovu. Ladja ponoči ne sme pluti brez ustreznih navigacijskih luči in brez ustreznega nadzora na krovu.

OMEJITVE OB ODHODU IZ PRISTANIŠČA

Najemnik ne sme zapustiti luke ali sidrišča, če je veter premočan in če je napovedano, da bo več kot sedem (7) Beaufortov (30 vozlov) ali če so pristaniški organi prepovedali plovbo ali če ima plovilo nepopravljeno škodo, za kateri koli pomemben del, kot so motor, jadra, vrvi, kalužna črpalka, sidrni vitel, navigacijske luči, kompas, varnostna oprema, itd, ali če kateri od zgornjih delov ne deluje. Plovilu tudi ni dovoljeno zapustiti pristanišča ali sidrišče brez zadostne rezerve z gorivom in posebej takrat, kadar so vremenske razmere ali stanje plovila in/ali njena posadka vprašljiva.

TEST

Charter agencija (ali njen zastopnik) lahko zahteva od najemnika in njegove posadke, da pokažejo svoje sposobnosti ravnanja s plovilom in navigacijo tako, da pred odhodom izpluje na testno vožnjo s predstavnikom charter agencije na plovilu. Če najemnik in/ali njegova posadka ne izpolnjujejo vseh pogojev v tem pogledu, lahko najemodajalec odpove pogodbo, kot je navedeno zgoraj. Ponudijo lahko strokovno pomoč – skipperja, če je ta razpoložljiv in tistega, ki je sprejemljiv za obe strani (najemodajalca in najemnika). Vse na račun najemnika, toliko dni kot se najemodajalcu zdi to potrebno za varnost ladje in potnikov.

DOVOLJENJA

Uporabnik se strinja, da mora imeti veljavno licenco za plovbo in VHF potrdilo, ali če plovilo prepusti članu posadke, ki ima ustrezna dovoljenja ali licence.

PRITOŽBE

Pritožbe vložene v pisni obliki, izključno ob povratku plovila, in osebno podpisane strani predstavnika čarterske družbe, bodo upoštevane.